Условия за ползване

Общи условия – Споразумение за ползване

Общи положения 
Zamunda.Games ("Доставчик") предоставя услуги за предлагане на обяви на лица и организации ("Клиент") при тези Общи условия ("ОУ"),както и всички действащи правила и условия, настоящи или бъдещи публикувани на уеб-сайта на Доставчика. 

Тези ОУ задължават и Доставчика, и Клиента като включват, но не се ограничават с услуги ("Услуги") за предлагане на обяви. В тези ОУ "ние", "наш" и "нас" обозначава Доставчика, а "вие" или "свой" обозначава Клиента. 

Доставчикът си запазва правата да откаже Услуги на всяко лице или организация по правни, морални или етични причини. 

Описание на услугите 
Доставчикът предоставя на Клиента възможността да добавя и променя Обяви, до които ще имат достъп през интернет и световната мрежа (www),всички регистрирани потребители на сайта на Доставчика. 

Въпреки че Доставчикът ще полага всички разумни усилия да защити интереса на Клиента, използващ Услугите, Доставчикът не отговаря за евентуални загуби, повреди или нередности възникнали в процеса на работа. Клиентът е лично отговорен да поддържа и актуализира своите обяви и е съгласен незабавно да уведоми Доставчика за всяко неоторизирано ползване на своя акаунт или за всеки пробив в сигурността, който е известен или се подозира от Клиента. 

Услугите се ползват през интернет за ръководене на ограничен бизнес и разпространяване на информация; ето защо поведението на Клиента се подчинява на интернет правилата, политиката и процедурите. 

Отказ на гаранции 
Доставчикът не дава гаранции, твърдения или уверения, че оборудването на Клиента или който и да е друг е съвместимо с Услугите. Клиентът изрично се съгласява, че използването на Услугите е личен риск на Клиента. Услугите се предлагат на основата "КАКТО Е, КАКТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ". Доставчикът изрично отказва гаранции от всякакво естество, било то ясни или косвени, включително, но не само, косвени гаранции за продаваемост, годност за определена цел или ползване и непосегателство. 

Доставчикът не дава гаранции, че услугите отговарят на изискванията на Клиента или че Услугите ще бъдат постоянни, своевременни, безопасни или без грешки; Доставчикът също не дава каквито и да е гаранции що се отнася до резултатите, които могат да бъдат постигнати чрез използването на Услугите или що се отнася до точността и благонадеждността на всяка информация, получена чрез Услугите или че грешки в софтуера ще бъдат коригирани. 

Клиентът разбира и е съгласен, че свалянето или качването за съхранение на всички материали, чрез използване на Услугите, се прави със собствената предпазливост и риск на Клиента и че Клиентът е лично отговорен за всяка вреда, понесена от Клиента или трета страна върху компютърна система или загуба на данни в резултата от използването на Услугите. 

Никакъв съвет или информация, било то устно или писмено, получени от Клиента от Доставчика или чрез Услугите, не създават каквито и да било гаранции, които изрично не са дадени в настоящите условия. 

Доставчикът не дава никакви гаранции що се отнася до стоки или услуги, закупени или придобити чрез Услугите или всякакви сделки, които са сключени чрез Услугите. 

Прекратяване 
Доставчикът си запазва правото да спре или преустанови по всяко време достъпа на Клиента до Услугите, поради каквато и да е причина. 

Клиентът може да заяви прекратяване на акаунта си по всяко време. 

Всички обяви ще бъдат изтрити в рамките на 96 часа (4 дни) от деня на прекратяването. 

Прекратяване на услугите 
Ако бъде открито и доказано, според нашите изисквания, че услугите ни се използват за незаконни, неморални или неетични цели, всички услуги незабавно ще бъдат прекратени. Незаконните цели включват, но не се ограничават с всички приложими местни, държавни закони на България. Неморални или неетични цели са тези, които прецени Доставчикът, а Клиентът е съгласен, че решението на Доставчика е крайно, независимо дали се базира на лично мнение или факти. 

Прекратяването ще бъде придружено от писмено уведомление на Клиента. При определени обстоятелства, описани в тези ОУ, Доставчикът може да прекрати Услугите с или без уведомление. 

Доставчикът не е отговорен пред Клиента или трета страна за прекратяването на Услугите. При прекратяване на Услугите, правата на Клиента да използва услугите незабавно се прекратяват и Доставчикът няма задължения да поддържа или препраща каквито и да са данни или комуникации към Клиента или трета страна след това. 

Не е позволено 
Услугите няма да се използват за нищо от долупосоченото: 

Незаконни дейности или материали, включително, но не само материали, включващи, но не ограничени до материали, които могат да нарушат чужди права върху интелектуална собственост
Популяризирането на порнографски, сексулно формулирани, насилствени, нецензурни или крайно неприлични материали
Всичко, което представлява разпространение на СПАМ
Всичко, свързано с Warez или с хакерска насоченост
Пиратски софтуер
Опити да се подронва репутацията или да се причинява вреда на други Клиенти или Доставчика
Всякакви материали, свързани с омраза
Всяка друга причина, преценена от Доставчика като неприемлива

Предпазване 
Клиентът е съгласен да защитава, предпазва и защитава Доставчика от вреда, от каквито и да е и всякакви претенции и искове, включително основателни адвокатски такси, задължения, юридически решения, вреди, споразумения, загуби и разходи, направени от която и да е трета страна заради или възникващи поради използването на Услугите, нарушение на тези ОУ, всички авторски права, търговски марки, търговски външен вид, търговски знак или други права върху интелектуална собственост, на която и да е личност или юридическо лице. Клиентът също е съгласен да разшири това предпазване за всички длъжностни лица, собственици, служители, заместници, правоприемници и предприемачи на Доставчика. 

Ръководен закон 
Тези общи условия се определят и тълкуват според законите на България. Клиентът и Доставчикът са съгласни да отнесат всяко правно действие, включващо каквито и да е спорове около тези ОУ, до изпълнителната юрисдикция на съдилищата в България. 

Ако някоя клауза от тези ОУ бъде определена като неприложима или в противоречие със закона в съд с компетентна юрисдикция, останалите клаузи ще останат валидни и действащи и ще се тълкуват така, че да бъдат максимално ефективни според идеите на двете страни. 

Невъзможността на Доставчика да изпълни или приложи което и да е правило или клауза от тези ОУ по никакъв начин не представлява заобикаляне на такова правило или клауза, освен ако това не бъде писмено потвърдено и уговорено от Доставчика. 

Ограничена отговорност 
Клиентът е лично отговорен за съдържанието на своите съобщения и комуникации през Услугите. Ползването на Услугите от Клиента се подчинява на всички приложими местни закони на България. 

Клиентът е съгласен, че абсолютно всяко използване на Услугите е личен риск на Клиента. Доставчикът не гарантира, че Услугите ще бъдат без грешки или непрекъснати. Доставчикът не прави никакви твърдения и гаранции що се отнася до точността или надеждността на Услугите, освен ако не са изрично заявени в тези ОУ. Клиентът е съгласен също, че Доставчикът няма да бъде смятан за виновен и да бъде държан отговорен за каквито и да са загуби или вреди върху бизнеса на Клиента в резултат от използването на Услугите. 

Въпреки гореспоменатото, изключителните удовлетворения на Клиента за всички повреди, загуби и съдебни дела било то чрез договор, закононарушение включващо нехайство или обратно, няма да надвишават общата сума в долари, която Клиентът е платил по време на срока на споразумение за ползване на Услугата и всяка основателна адвокатска такса или съдебни разходи. 

Пълно споразумение 
Тези ОУ учредяват базисното споразумение между Доставчика и Клиента във връзка с тяхното прилежащо съдържание и ще бъдат прикрепяни към всеки договор за услуги.